Przesyłka polecona - odbierać czy nie odbierać. 2009.09.23

Sądy i urzędy z reguły dokonują doręczeń przez pocztę. Pismo doręczane przez pocztę, wysyłane jest jako list polecony za potwierdzeniem odbioru. Może się także zdarzyć, że osobą doręczającą nam przesyłkę będzie komornik, pracownik organu administracji lub inne upoważnione osoby lub organy. Przesyłkę poleconą może nam doręczyć także Policja. Zasady dotyczące doręczeń przez pocztę odnoszą się także do wszelkich innych osób, których zadaniem będzie doręczenie nam przesyłki.

Doręczenie do rąk własnych albo awizo.

W pierwszej kolejności pisma doręcza się w miejscu zamieszkania adresata, a dopiero, gdy jest to niemożliwe - w miejscu pracy lub tam, gdzie się adresata zastanie. Jest to tzw. doręczenie właściwe (art. 135 k.p.c.). W przypadku nieobecności adresata pismo doręcza się, za pokwitowaniem, dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi (doręczenie zastępcze).

W razie niemożności doręczenia przesyłki w sposób wskazany powyżej, doręczyciel pozostawia tzw. awizo. Zawiadomienie to listonosz sporządza na odrębnym formularzu, który zawiera pouczenie o możliwości odbioru przesyłki na poczcie w terminie 7 dni (licząc od dnia następnego po dniu pozostawienia zawiadomienia). Jeżeli adresat nie zgłosi się po odbiór przesyłki w terminie 7 dni, to sporządza się powtórne zawiadomienie o możliwości jej odbioru w terminie kolejnych 7 dni (licząc od dnia następnego po dniu sporządzenia powtórnego zawiadomienia – awizo powtórne). Dokonanie powtórnego zawiadomienia zaznacza się na przesyłce adnotacją "awizowano powtórnie dnia".

Poczta wydaje przesyłkę adresatowi, jeżeli ten się zgłosi. W przeciwnym razie przesyłkę opatruje się adnotacją "nie podjęto w terminie" oraz odciskiem datownika i odsyła niezwłocznie do nadawcy.

Za datę doręczenia przyjmuje się:

  1. datę odebrania przesyłki od listonosza, albo na poczcie,
  2. ostatni dzień, w którym adresat mógł podjąć przesyłkę z placówki pocztowej,
  3. datę, w której upłynął termin do odbioru przesyłki (jeżeli adresat się po nią nie zgłosi).

Podsumowując, mamy 14 dni na odebranie przesyłki poleconej z poczty. Może się jednak zdarzyć, iż przesyłkę odbierzemy na poczcie albo już od nadawcy (osobiście) po upływie terminu 14 dni. W takiej sytuacji, za datę obioru przesyłki uważa się datę, w której upłynął ww. 14-dniowy termin, a nie datę faktycznego odbioru przez nas listu poleconego.

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, podlegająca wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, musi liczyć się z tym, że przesyłka będzie jej doręczona na adres podany w ewidencji. W przypadku gdy prowadzimy działalność gospodarczą, każde pismo może okazać się dla nas ważne. Ma to także znaczenie z tego względu, że w razie nieodebrania przesyłki, zostanie ona dołączona do akt sprawy ze skutkiem doręczenia, czyli tak, jakbyśmy zapoznali się z jej treścią. Nadto należy dodać, że sądu lub urzędu nie interesuje to, czy zmieniliśmy adres prowadzonej działalności i zapomnieliśmy tej zmiany zgłosić do ewidencji. Dla organu wysyłającego najważniejsze znaczenie ma adres wpisany w rejestrze i jeżeli pismo zostanie wysłane na adres już nieaktualny, lecz nadal widniejący w ewidencji, to pozostawia się taką przesyłkę w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia – czyli tak, jakbyśmy tę przesyłkę otrzymali.

Przesyłka adresowana do osoby prawnej lub do jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz dla przedsiębiorców i wspólników spółek handlowych, wpisanych do rejestru sądowego (KRS), doręcza się na adres podany w rejestrze, chyba że strona wskazała inny adres dla doręczeń. Jeżeli ostatni wpisany adres został wykreślony i nie zgłoszono wniosku o wpis nowego adresu, adres wykreślony jest uważany za adres podany w rejestrze (art. 133 § 2a kpc). Nieodebranie przesyłki poleconej spowoduje pozostawienie jej w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Odmowa przyjęcia przesyłki.

W przypadku odmowy przyjęcia pisma przez adresata albo przez jego domownika,
nie stosuje się dwukrotnego awizowania. W wypadku gdy adresat nie może lub nie chce potwierdzić odbioru przesyłki, doręczający sam oznacza datę doręczenia oraz przyczyny braku podpisu. Wówczas uznaje się, że pismo zostało doręczone w dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata, a przesyłkę uważa się za odebraną.

autor publikacji: Alicja Heese

wróć do artykułów
[naglowek] newsletter

[naglowek] newsletter


Blue Tax Group na:Biznes Onet.pl